Fonder och stiftelser

Jimmy Dahlstens fond
Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga
idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Målet är
att stödja projekt som kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet.
Fonden skiljer sig från de flesta andra finansieringsmetoder för innovatörer
genom att det inte finns krav på återbetalning eller ägande. Fonden
administreras av hjälpmedelsföretaget Etac men projekten utses av en fristående
jury. Utöver att ge medel till hjälpmedelsinnovationer stödjer fonden
kunskapsprojekt och projekt som rör engagemang för rörelsehindrade. Jimmy
Dahlstens fond delar årligen ut upp till två miljoner kronor.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar
har Astma- och Allergiförbundet skapat en särskild stiftelse, Forskningsfonden.
Den samlar in pengar till allergiforskning. Insamlade medel delas ut till ett
stort antal forskningsprojekt som granskats av en vetenskapligt sammansatt
nämnd. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer speciellt forskning
som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten
för människor med allergiska sjukdomar. Att locka unga forskare till
allergiforskningen är också viktigt för framtiden. Fonden har delat ut mer än
100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning.

Länk: www.astmaoallergiforbundet.se

FUB:s stiftelse ala
Stiftelsen ala i Stockholm är den äldsta forskningsmiljön som byggts upp
särskilt för handikappforskning. Den grundades år 1964 av Riksförbundet för
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, som fortfarande är stiftelsens
huvudman. Forskningen vid ala rör utvecklingsstörning och bedrivs i nära
samarbete med fältet.

Ala lägger stor vikt vid att dokumentera sin forskning så att den blir
tillgänglig för föräldrar och personal. Man arbetar också med material som
vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Namnet ala står för anpassning
till liv och arbete. Sedan 2007 bedrivs ingen forskning, utan ett
utvecklingsarbete i nära samarbete med FUB.

Länk: https://www.fub.se/om-fub/stiftelsen-ala/

Reumatikerfonden
Reumatikerförbundet delar genom Reumatikerfonden ut medel till forskning som
är bra för reumatiker. För att fördela forskningsanslagen finns en vetenskaplig
nämnd som granskar ansökningar och lämnar förslag på hur medlen ska fördelas.
Reumatikerförbundet informerar sina medlemmar om vad som sker inom
forskningsvärlden. Det sker främst genom Reumatikertidningen och även dess
forskningsbilaga som utkommer varje år.

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda
personer, handikapporganisationer, forskning, utvecklingsarbete och
försöksverksamhet och doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som
ska bekostas av stat, landsting och kommun.
Stödet till forskning,
utvecklingsarbete och försöksverksamhet tar sikte på projekt som ger ökade
kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av
funktionshinder. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas.

Doktorandanslag finns sedan 2002, annonseras ut i särskild ordning och
omfattar ett fyraårigt doktorandanslag motsvarande två års utbildningsbidrag och
två års doktorandtjänst.

Länk: www.sunnerdahls-handikappfond.se/

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Bidrag ges till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som tar
sikte på att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning.
Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas. Bidrag ges endast
till grundforskning. Bidrag kan också ges via Hjälpmedelsinstitutet till
utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet.

Länk: www.norrbacka-eugenia.se/

Riksbanken Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har
målet att främja och stödja vetenskaplig forskning. Riksdagen godkände år 1962
en donation från Sveriges riksbank inför bankens 300-årsjubileum år 1968. Den
årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja
forskning med anknytning till Sverige.

Aktuella områden där RJ stödjer forskning är förmodernitet (historia) och
offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap. Ett annat är civilsamhället som
alltså handlar om den ideella sektorn och de svenska folkrörelserna.

Länk: http://www.rj.se/

Vårdalinstitutet
Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling på
vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän.
Forskningen ägnas åt tre grupper sedda i ett socialt sammanhang: Äldre och
äldres vård och omsorg, långvarigt psykiskt sjuka och funktionshindrade samt
långvarigt sjuka och funktionshindrade.

Vårdalinstitutet bedriver också ett projekt som handlar om hur man överför
forskarnas kunskap till kommunerna och andra verksamheter. Institutet
finansieras av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne.

Länk: http://www.vardalinstitutet.net/

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet. Institutet stimulerar forskning och utveckling
när det gäller hjälpmedel och hjälpmedelsverksamhet. Institutet försöker också
medverka till mer forskning om handikapp och funktionshinder, särskilt när det
gäller teknik. Hjälpmedelsinstitutet driver utvecklingsprojekt där forskning
ingår.

Kungaparets Bröllopsfond
Fonden tillkom år 1976 på initiativ av kungaparet i samband med trolovningen.
Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital.
Fonden stödjer forskning och utveckling inom området sport och idrott för ungdom
med funktionshinder.

Länk: Kungaparets bröllopsfond

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till
huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att
understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Länk till
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd

Skip to content