Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Fonder och stiftelser

Jimmy Dahlstens fond
Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Målet är att stödja projekt som kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet. Fonden skiljer sig från de flesta andra finansieringsmetoder för innovatörer genom att det inte finns krav på återbetalning eller ägande. Fonden administreras av hjälpmedelsföretaget Etac men projekten utses av en fristående jury. Utöver att ge medel till hjälpmedelsinnovationer stödjer fonden kunskapsprojekt och projekt som rör engagemang för rörelsehindrade. Jimmy Dahlstens fond delar årligen ut upp till två miljoner kronor.

http://www.jimmydahlstensfond.se/

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar har Astma- och Allergiförbundet skapat en särskild stiftelse, Forskningsfonden. Den samlar in pengar till allergiforskning. Insamlade medel delas ut till ett stort antal forskningsprojekt som granskats av en vetenskapligt sammansatt nämnd. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer speciellt forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Att locka unga forskare till allergiforskningen är också viktigt för framtiden. Fonden har delat ut mer än 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning.

Länk: www.astmaoallergiforbundet.se/

Centrum för allergiforskning (Cfa)
Centrum för allergiforskning (Cfa) är en centrumbildning inom Karolinska Institutet (KI) med syftet att stödja och utveckla allergiforskning. Cfa bildades 1999 genom anslag från Vårdalstiftelsen. Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting och Vårdalstiftelsen. Projekttiden sträcker sig till år 2010.

Länk: www.ki.se/cfa

FUB:s stiftelse ala
Stiftelsen ala i Stockholm är den äldsta forskningsmiljön som byggts upp särskilt för handikappforskning. Den grundades år 1964 av Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, som fortfarande är stiftelsens huvudman. Forskningen vid ala rör utvecklingsstörning och bedrivs i nära samarbete med fältet.

Ala lägger stor vikt vid att dokumentera sin forskning så att den blir tillgänglig för föräldrar och personal. Man arbetar också med material som vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Namnet ala står för anpassning till liv och arbete. Sedan 2007 bedrivs ingen forskning, utan ett utvecklingsarbete i nära samarbete med FUB.

Länk: http://www.ala.fub.se/

Reumatikerfonden
Reumatikerförbundet delar genom Reumatikerfonden ut medel till forskning som är bra för reumatiker. För att fördela forskningsanslagen finns en vetenskaplig nämnd som granskar ansökningar och lämnar förslag på hur medlen ska fördelas. Reumatikerförbundet informerar sina medlemmar om vad som sker inom forskningsvärlden. Det sker främst genom Reumatikertidningen och även dess forskningsbilaga som utkommer varje år.

Länk: http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=4000

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet och doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som ska bekostas av stat, landsting och kommun.
Stödet till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet tar sikte på projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas.

Doktorandanslag finns sedan 2002, annonseras ut i särskild ordning och omfattar ett fyraårigt doktorandanslag motsvarande två års utbildningsbidrag och två års doktorandtjänst.

Länk: www.sunnerdahls-handikappfond.se/

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Bidrag ges till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som tar sikte på att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas. Bidrag ges endast till grundforskning. Bidrag kan också ges via Hjälpmedelsinstitutet till utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet.

Länk: www.norrbacka-eugenia.se/

Riksbanken Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har målet att främja och stödja vetenskaplig forskning. Riksdagen godkände år 1962 en donation från Sveriges riksbank inför bankens 300-årsjubileum år 1968. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja forskning med anknytning till Sverige.

Aktuella områden där RJ stödjer forskning är förmodernitet (historia) och offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap. Ett annat är civilsamhället som alltså handlar om den ideella sektorn och de svenska folkrörelserna.

Länk: http://www.rj.se/

Vårdalstiftelsen
Vårdalstiftelsen (Stiftelsen för vård- och allergiforskning) bildades år 1994 efter beslut av Sveriges riksdag. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet. Totalt har Stiftelsen sedan tillkomsten fördelat mer än 700 miljoner kronor.

Länk: http://www.vardal.se/

Vårdalinstitutet
Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling på vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän. Forskningen ägnas åt tre grupper sedda i ett socialt sammanhang: Äldre och äldres vård och omsorg, långvarigt psykiskt sjuka och funktionshindrade samt långvarigt sjuka och funktionshindrade.

Vårdalinstitutet bedriver också ett projekt som handlar om hur man överför forskarnas kunskap till kommunerna och andra verksamheter. Institutet finansieras av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Länk: http://www.vardalinstitutet.net/

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet. Institutet stimulerar forskning och utveckling när det gäller hjälpmedel och hjälpmedelsverksamhet. Institutet försöker också medverka till mer forskning om handikapp och funktionshinder, särskilt när det gäller teknik. Hjälpmedelsinstitutet driver utvecklingsprojekt där forskning ingår.

Länk: http://www.hi.se/

Kungaparets Bröllopsfond
Fonden tillkom år 1976 på initiativ av kungaparet i samband med trolovningen. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital. Fonden stödjer forskning och utveckling inom området sport och idrott för ungdom med funktionshinder.

Länk:Kungaparets bröllopsfond

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Länk till Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd