Nyheter

Nominera till Funktionshinderrådet 2023-2026

Nominering till Funktionshinderrådet Kalmar län mandatperiod 2023-2026

Denna period med förtroendevalda börjar närma sig sitt slut (2019-2022). Funktionsrätt Kalmar län söker personer som är medlemmar i vår organisation och önskar delta på fyra råd/år med andra föreningars förtroendevalda, politiker, KLT, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Regionförbundet.

Vi ser gärna jämn fördelning av kön och geografisk spridning i Kalmar län.

FRKL är funktionsnedsattas viktigaste och mest avgörande råd när det gäller arbetet för funktionsnedsattas livsvillkor:

  • Kvalité i vården
  • Arbete och sysselsättning
  • En rik fritid- inte isolering (t ex hjälpmedel, habilitering)
  • Tillgänglighet i samhället

VILL DU nominera dig själv eller någon annan som vill göra skillnad? Observera att du är självklart extra kunnig inom ditt/din förenings område, men att företräda alla medlemsföreningar och se till hela gruppen är ett krav. Återkoppling till ledning/styrelse sker regelbundet.

Vi söker sex ordinarie och sex ersättare som deltar för vår organisation. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och reseersättning till alla deltagare på mötet, tj görande ersättare av regionen och deltagande ersättare av Funktionsrätt Kalmar län. Regionen kommer att ha en utbildningsdag för ledamöterna och ersättarna i nya mandatperioden. Här är nästa periods uppdelning:

Funktionsrätt Kalmar län sex platser (ordinarie) och sex ersättare
DHR en plats
SRF en plats
Kalmar läns reumatikerdistrikt en plats
Försäkringskassan en plats

Lämna din nominering på blanketten nedan till Funktionsrätt Kalmar läns kansli senast 7 oktober. Du kan skicka den per post eller mejla till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se.

Klicka här för att ladda ned blanketten
Klicka här för att ladda ned reglemente för Region Kalmar Läns funktionshinderråd

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådets presidiemöten är 13 juni (inför Funktionshinderrådets sammanträden den 1 september)
Presidiemöte 3 oktober (inför Funktionshinderrådets sammanträde 2 november)

Har föreningarna några frågor att ta upp kontakta vice ordf. i rådet Walter Rydström på walter.rydstrom@gmail.com innan presidiemötena för att frågorna ska komma med på nästkommande sammanträde.

Debatt: Staten måste ta ansvar för tillgången på läkare

I en ny rapport från Nationella vårdkompetensrådet konstateras att det saknas tusentals läkare i primärvården. Vad det gäller specialistläkare finns det inte ens någon statistik. För många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbunds medlemmar innebär bristen på läkare fördröjningar av både diagnos och behandling, och för dem med kronisk sjukdom eller samsjuklighet är det mycket svårt att få den kontinuerliga återkoppling man behöver gällande sin hälsa, prognos och behandling. Nu behöver staten ta fram en plan för hur kompetensförsörjningen ska gå till samt ta ett grepp om den viktiga frågan om vidareutbildning för läkare, skriver vår ordförande Elisabeth Wallenius samt Sveriges Läkarförbunds ordförande Sofia Rydgren Stale i Göteborgsposten idag.

Läs artikeln i sin helhet

Positiva steg mot stärkt rätt till personlig assistans

Elisabeth Wallenius och socialminister Lena Hallengren kommenterar den proposition  om stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård, som läggs idag. Där föreslås ett nytt grundläggande behov vid olika medicinska tillstånd, som kräver ständig beredskap av en assistent. Tillsammans med den proposition som presenterades i slutet av mars innebär detta att ytterligare ca 2000 personer nu kommer att få rätt till personlig assistans.

Igår intervjuades vår ordförande Elisabeth Wallenius och socialminister Lena Hallengren av Valter Bengtsson på Heja Olika. Intervjun spelades in men filmen är tyvärr inte textad, Dessa synpunkter, bland mycket annat framförde Elisabeth Wallenius vid intervjun.

Om förändringarna i sin helhet:

De förslag som regeringen kommer med är viktiga och positiva steg framåt. Vi hoppas och tror att förändringarna kommer att innebära att fler personer, både barn och vuxna med funktionsnedsättning som har stora behov nu får rätt till assistans.


Om stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård:

Det nya grundläggande behovet av kontinuerligt stöd som baseras på medicinsk problematik ser vi också som oerhört viktigt för både barn och vuxna. Möjligheten till personlig assistans kommer att öka tryggheten för både personer m funktionsnedsättning och deras anhöriga och skapa möjligheter till ett mer självständigt liv.


Om behovsprövning av personlig assistans:

Det är inte rimligt att kvantifiera en persons privatliv på det sätt som sker idag när behovet av assistans ska avgöras. Vi tycker liksom flera andra att den integritetskränkande minuträkningen måste upphöra.

Om utredningen om ett statligt huvudmannaskap:

Vi är positiva till utredningen och tror att ett statligt huvudmannaskap kan skapa förutsättningar för en ökad likhet över landet. Sammantaget är alltsammans steg i rätt riktning, men vi ser att många personer med stora behov fortfarande  inte får rätt till assistans vilket leder till risk för avskildhet och isolering från samhällsgemenskapen. Detta går inte ihop med Sveriges åtaganden, varken med  FN:s funktionsrättskonvention eller intentionerna med LSS.

Se intervjun i sin helhet på Heja Olikas webbplats

Funktionsrätt Sverige i möte med Socialdepartementet om stadsbidraget

Under onsdagsförmiddagen besökte Funktionsrätt Sverige Socialdepartementet för att diskutera behovet av att höja statsbidraget till funktionsrättsrörelsen med statssekreterare Tobias Gerdås.

Statsbidraget har urholkats under 15 års tid, vilket har medfört försämrade förutsättningar för rörelsens arbete. Det är särskilt problematiskt eftersom funktionsrättsrörelsen från och med i år har ett utökat uppdrag som aktiv part i arbetet med uppföljning av regeringens funktionshinderstrategi.

Funktionsrätt Sverige vill att statsbidraget fördubblas för att åter harmonisera med lönenivån som gällde vid revisionen år 2000. Vi vill också att bidraget säkras via inflationsuppräkning och att kompensation ges för nytillkomna organisationer.

Funktionsrätt Sveriges arrangerade partisamtal under mars och april. Då svarade sju av åtta riksdagspartier att de är positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

Bilden visar de sex personer som var med vid mötet

Vid mötet med Socialdepartementet medverkade Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson och Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.