Vad gör vi?

Strategi för utveckling av arbetet för funktionsrättspolitiken
Man räknar med att cirka var femte person i Sverige har en eller flera
funktionsnedsättningar till följd av sjukdom, skada eller p g a ålder.

Gemensamt för målgruppen är att de har sämre levnads- och livsvillkor än befolkningen i övrigt och de har en sämre delaktighet i samhällsgemenskapen än andra medborgare. Sålunda har de sämre hälsa, sämre utbildning, lägre sysselsättningsgrad och en sämre fritid än andra.
De har sämre ekonomi och en sämre löneutveckling än andra grupper, de
utsätts i högre grad för marginalisering och utanförskap samt har ett sämre inflytande och medbestämmande.
Men utifrån den erkända och gällande värdegrunden har de precis samma rätt som andra till delaktighet och till jämlika levnadsvillkor!

Förutsättningar i Kalmar län
Förhållandet i Kalmar län skiljer sig inte nämnvärt jämfört med landet i
övrigt. Förutsättningarna är möjligen något sämre i vårt län jämfört med
storstadsregionerna, då andelen personer med funktionshinder är något
större till följd av länets åldersprofil.Vidare kännetecknas länet av att
nästan hälften av innevånarna bor utanför centralorterna samt av att
vara ett glesbygds- och utflyttningslän. 

Utmaningen
Utmaningen blir därför större i vårt län att skapa ett län som känne-
tecknas av en god hälsa, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällsgemenskapen för människor med olika funktionsnedsättningar.
Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska
förbättras, bl a genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 

Region Kalmar Län
För regionens del, med ansvar för hälso- och sjukvården är den
väsentliga uppgiften, utöver att förbättra den fysiska tillgängligheten, att
erbjuda tillgängliga lokaler, tillgänglig information och inte minst en
tillgänglig verksamhet, administrativt, tidsmässigt, geografiskt och
ekonomiskt.

Integritetspolicyn
Vår kommunikationsstrategi
Att tänka på när man företräder
Skrivelse till Landstingsstyrelsen i Kalmar län

Organisationen
Funktionsrätt Kalmar Län är en organisation som enligt stadgarna är parti-politiskt och religöst obundet. Resurscentret har funnits sedan 1942, men hade då namnet HCK vilket år 1994 ändrades till HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. År 2008 ändrades namnet till: FSO (Funktionsnedsattas Samarbetsorgan) Resurscenter i Kalmar län. År 2017 ändrades namnet till vad det heter idag Funktionsrätt Kalmar Län. I Funktionsrätt Kalmar Län finns det 33 länsföreningar anslutna med ca 9.500 medlemmar.

Varje länsförening fattar sina egna beslut och bestämmer
över sin verksamhet. Samverkan sker i de frågor som föreningarna
kommit överens om. Funktionsrätt Kalmar Län främjar samarbete mellan
handikappföreningarna och tillvaratar gemensamma intressen som
utbildning för föreningarnas medlemmar och samarbete med olika
samhällsorgan som Landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden, politiker med flera, för att kunna lyfta fram
framgångsfaktorer för ett effektivt funktionshinderarbete.

Varför behövs Funktionsrätt Kalmar Län? Jo, för att alla människor är
lika mycket värda oavsett olikheter och skilda förutsättningar.
Alla har rätt att fullt ut delta i samhället och arbetslivet.

Dessutom för att synliggöra viljeinriktningen för det funktionshinder-
politiska arbetet. Som enskild medlem, i ett förbunds-, regions-, läns- eller
lokalförening, kan vi tillsammans bli starkare och kan då bättre bevaka
våra intressen som funktionsnedsatta. Är vi många blir vi starkare.
En bred samverkan krävs inom landstinget och med berörda
brukarorganisationer.

Funktionsrätt Kalmar län anser att:
Funktionsnedsatta ska oavsett ekonomiska konjunkturer kunna leva på
samma standard som alla andra Funktionsnedsatta inte ska bära krisers
bördor genom försämring och fördyrningar av tjänster som andra med-
borgare inte behöver. Samhället ska i princip vara generellt anpassat
efter funktionsnedsattas behov Solidaritetsprincipen måste vara väg-
ledande för samhällsutvecklingen. De merkostnader en bestående
funktionsnedsättning medför ska betalas solidariskt av alla medborgare.
Service till funktionsnedsatta ska inte avgiftsbeläggas.

Är ni intresserade att komma i kontakt med någon funktionshinder-
förening i länet eller komma upp och prata med oss över en kopp kaffe, så
är ni hjärtligt välkomna! Funktionsrätt Kalmar Läns lokaler finns beläget på
Nygatan 30 i Kalmar.

Funktionsrätt Kalmar län
Nygatan 30
392 34 Kalmar
Telefon: 0480-274 40
Fax: 0480-274 64
sara@funktionsrattkalmarlan.se
www.funktionsrattkalmarlan.se