Valet 2018

Kritisk kommentar till KDs avslöjande igår om att de vill återställa den skattesänkning på sjuk- och aktivitetsersättning som regeringen genomfört. Man vill spara på de personer som lever under allra mest knappa förhållanden och samtidigt genomföra stora skattesänkningar för personer med en månadslön på över 50 000kr
Pressmeddelandet på MyNewsDesk

Summering och kort analys av Almedalsveckans partiutfrågningar i form av en personlig hälsning till partiledare och språkrör.
Pressmeddelandet på MyNewsDesk

Våra politikers korta budskap:
Ge barn rätt att förändra sin situation när skolan inte funkar
Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

Sveriges ekonomi går som tåget – undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta.
Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
Funktionsrätt ska gälla i svensk lag. 

Vi är nyfikna på hur våra riksdagspartier tänker lyfta fram funktionsrättsfrågorna i sina valprogram.I januari skickas därför detta mejl till riksdagspartierna i Kalmar län:

Hej!
Det är val i år och vi förstår att ni arbetar intensivt med ert valprogram.
Vi inom FSO Kalmarlän har stora förhoppningar om att ni i ert program kommer att ge
funktionsrättsfrågorna de förtjänar.

Därför skulle vi vilja veta vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för ditt parti?Ert svar kommer att användas i FSO Kalmar läns opinionsarbete inför valet. Vi kommer
att publicera era svar i olika kanaler så fort vi får det!Riksdagspartiernas svar publiceras så fort vi får dem:
Kristdemokraternas svar, genom Gudrun Brunegård:
För oss som kristdemokrater är det viktigt att alla människor får leva ett värdigt liv med
så stor integritet och självbestämmande som är möjligt, oavsett funktionsvariationer.
För oss är kravet att återställa LSS till vad lagen ursprungligen var tänkt, fullständigt
outstanding. Vi har därför i vårt budgetförslag föreslagit en höjning av schablonen med 2,2 % och därutöver en förstärkning med ytterligare 300 miljoner under 2018, 400 miljoner under 2019 och 450 miljoner kronor under 2020. Vi avsätter därmed mer än tre
miljarder mer än regeringen för att stärka LSS under 2018-2020.

Liberalernas svar, genom Pierre Edström:
Det finns förstås många viktiga frågor inom funktionshinderområdet men den enskilt
viktigaste är enligt oss liberaler Rätten till personlig assistans för personer med
omfattande funktionsnedsättningar. Denna rätt infördes av oss liberaler under början av 90-talet. För oss är det självklart att ALLA ska ha rätt till självbestämmande och inte bara omhändertagande.

Någon uttryckte det att LSS och rätten till personlig assistans måste handla om rätten att
få leva – inte bara överleva. 

Vänsterpartiets svar, genom Kaj Raving:

Vår viktigaste fråga är att skapa ett samhälle för alla – oavsett funktionsvariation.
Människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara fullt delaktiga i samhällslivet
på samma villkor som andra. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla
medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Våra
viktigaste åtgärder för att nå detta mål är:

Delaktigheten vid beslut och utveckling i landstinget måste fortsätta utvecklas och
förbättras. Ex genom att stödet till patientorganisationerna utökas. Alla inskränkningar
som begränsar människors delaktighet måste tas bort och Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas. Vi vill också fortsätta utveckla diagnosskolor, gärna ihop med studieförbunden och användandet av Attitydambassadörer.

Förbättrade arbetsmöjligheter genom bl a moderniserade lönestöd. Arbetsförmedlingen
behöver anställa fler handläggare med specialistkunskaper om funktionsnedsättningar
och arbetshjälpmedel i syfte att möta de behov som funktionsnedsatta har. Statliga
myndigheter ska ta fram mål för anställning och sociala företag få ökade möjligheter
till stöd.

Rehabilitering för personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar
behöver utvecklas, liksom hjälpmedelsförskrivningen och samverkan med kommunerna.
Vi vill ha en jämlik förskrivning av hjälpmedel som samordnas under en huvudman,
helst genom enhetliga nationella regler.Rätten till personlig assistans måste stärkas
genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man
uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har
kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället.
Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle
öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar,
i arbetslivet och i samhällslivet som helhet. Det är samhällsekonomiskt lönsam
investering på både kort och lång sikt. 

Moderaternas svar, genom Jonas Lövgren:
Vi moderater jobbar väldigt mycket med de frågor ni lyfter som viktiga.
Det är i kommunerna som vi kan påverka som mest och bäst och där bevakar vi
tillgänglighetsperspektiven och frågorna som påverkar de med funktionsnedsättning,
vilka givetvis ska kunna vara delaktiga i livets olika delar precis som vem som helst.

Det behövs dock nya perspektiv inom den dagliga politiken för att fler med
funktionsnedsättning ska få en bättre vardag och för att möjliggöra delaktighet på
arbetsmarknaden och i samhället. Kommunerna har de största möjligheterna att finna
och åtgärda bristande tillgänglighet. I det pågående arbetet för ökad tillgänglighet är en
öppen dialog mellan kommunen, de berörda, deras anhöriga och olika
handikapporganisationer särskilt värdefull.

Vi Moderater arbetar för att det ska finnas en mångfald av lösningar, och i de fall då den egna kommunen inte räcker till ska det finnas samverkansmöjligheter. Inom ramen
för Lagen om valfrihetssystem, LOV, ges goda förutsättningar att införa valfrihets-
modeller för t ex boende, hemtjänst och daglig verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska underlätta för de som omfattas av lagen att
få ett bra liv med hög livskvalitet. 

Miljöpartiets svar, genom Jessica Rydell:Miljöpartiets viktigaste fråga när det gäller
funktionsrätt är att även den som behöver mest stöd ska ha rätt till ett bra liv.
Lika rätt är en grundläggande princip för Miljöpartiet. Rätten till assistans och andra
insatser inom LSS ska säkras. Lagen måste förtydligas så att funktionsnedsatta får de
stöd de behöver och ska ha rätt till. 

Socialdemokraternas svar, genom Jonas Hellberg
Vi vill:
1, Öka inflytandet hos de funktionsnedsatta över vården
2, Utveckla rehabiliteringen
3, Se över och stärka LSS-reformen och den personliga assistansen
4, Se en samordnad kraftsamling för att människor med funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden
5, Förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med
funktionsnedsättning 

Centerns svar, genom Christer Jonsson:
Centerpartiets viktigaste frågor är dels tillgänglighet i vid mening.
Det handlar om fysisk tillgänglighet till landstingets verksamheter, men också
tillgänglighet i betydelsen av god kontinuitet i vården, som att vi vill skapa en
länsfärdstjänst för att underlätta resor i länet för människor med behov av färdtjänst.
Vi vill också skapa ett vårdavtal för utprovning av hörapparater för att kapa de långa
köerna och skapa en mer jämlik vård i länet. Det är vidare om vi ser det i det nationella
arbetet återupprättandet av LSS till det den är avsedd att vara.
Den orättfärdiga situation vi har fått de senaste åren måste brytas!