Centerpartiet

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen?

Svar: Ja. Att samhället ska finnas till för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller funktionsvariation, är en självklarhet för Centerpartiet. Att denna aspekt ska finnas med i genomförandet av EU-finansierade program där den är relevant ser vi som självklart.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner? 

Svar: En viktig utgångspunkt är att se till att gällande lag och åtaganden kring tillgänglighet efterlevs. Sedan 2011 har EU exempelvis förbundit sig till United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, som ger personer med funktionsnedsättning rätt till information och att kunna delta i samhället på lika villkor som övriga befolkningen. Nyligen har också en överenskommelse slutits om ett nytt tillgänglighetsdirektiv som bland annat ställer krav i hela EU, från sådant så som transporter till digitala tjänster och apparater, exempelvis biljettköp och smartphones. Tyvärr är det inte lika självklart för alla, därför kommer vi noga följa detta så att det också blir verklighet. Förutom att se till att implementeringen av det nya tillgänglighetsdirektivet genomförs fullt ut så blir det viktigt när regelverk som syftar till att underlätta rörligheten för arbetstagare också säkerställer att nya möjligheter för arbeten utomlands även är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det kan handla om allt från hur man tillgängliggör information till krav på tillgänglighet, så långt det är möjligt, på arbetsplatser i unionen.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga?

Svar: Det är oerhört viktigt att säkerställa att alla människor ges möjlighet att utöva sin demokratiska rättighet, att rösta. Det handlar om att ge alla möjlighet att delta fullt ut i samhället. Vi menar att varje medlemsstat måste se till så att alla människor får möjlighet att rösta. Att tillgänglighetsanpassa vallokaler ska därför vara ett krav. Därutöver kan lagar och regler behöva justeras. På nationell nivå arbetar vi för att samtliga allmänna val ska vara tillgängliga både vad gäller information och vallokaler. Det är viktigt att vi i Sverige kan ligga i framkant och både driva på och fungera som inspiration för andra länder i EU.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla? 

Svar: Ja. Det är viktigt att försäkra att den tekniska utvecklingen inte resulterar i att vissa personer eller grupper utestängs. Digitala verktyg och tekniska lösningar kan i många fall vara något positivt som främjar tillgängligheten och gör den mer åtkomlig för fler. Det är något vi arbetar aktivt för.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Ja. EU har förbundit sig till United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, som ger personer med funktionsnedsättning rätt till information och att kunna delta i samhället på lika villkor som övriga befolkningen. Det är viktigt att säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Men vi är öppna för att titta på om det finns luckor i lagen som behöver täppas till.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU? 

Svar: Ja. En viktig princip för Centerpartiet är att säkerställa att lagstiftning på EU-nivå och andra internationella åtaganden som medlemsstater tar på sig också efterlevs, annars förlorar dessa instrument sin betydelse. Just vad gäller tillgänglighetsfrågor är detta extra viktigt då det i grund och botten handlar om människors möjlighet att delta fullt ut i samhället. Vi menar att varje medlemsstat måste allokera tillräckliga resurser för implementering och nationell övervakning så att konventionen faktiskt efterlevs. EU-kommissionen har här också en viktig roll att övervaka och säkerställa att medlemsstaterna också genomför det de tar på sig att göra.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Att alla människor kan delta i samhället på lika villkor är för Centerpartiet en prioriterad fråga. Att människor med funktionsnedsättning inte förbises när vi pratar om alla människors lika rätt och värde är därför av yttersta vikt. Den sociala pelaren beskriver bland annat att ”personer med funktionsnedsättning har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad till deras behov.” Det är en bra och viktig utgångspunkt, men det får inte leda till att vi flyttar över ansvaret från den nationella nivån till EU-nivån. Vi anser att uppföljning och säkerställande av att detta efterlevs är något som görs bäst på nationell nivå. En förutsättning för att uppnå bättre sociala villkor är att människor får möjlighet att ta sig från utanförskap och bidrag till arbete. Det gynnar även den del av befolkningen som inte själva tillhör arbetskraften, i och med att fler människor i arbete skapar förutsättningar för bättre sociala villkor för alla i samhället. Mycket av det som den sociala pelaren beskriver är ett ansvar för just den nationella nivån. Vi är kritiska till inrättandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter, eftersom vi tror det riskerar att innebära onödig överstatlighet och att besluten flyttas för långt bort från dem som berörs.