Feministiskt initiativ

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen?

Svar: Ja. Vi vill ha jämlika och tillgängliga samhällen och då måste vi se till så att de är utformade för medborgarna och inte , som allt för ofta nu, tvärtom. Några av verktygen för att kunna utveckla ett samhälle mot mer jämlikhet och tillgänglighet är bland annat just forskning, innovation och utveckling.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner?

Svar: Grunden i det arbetet utgörs av att arbeta för att Funktionsrättskonventionen efterlevs. En annan del är att motarbeta diskriminering och att arbeta för fullständig tillgänglighet. Det nyligen antagna tillgänglighetsdirektivet, EAA måste implementeras men också förbättras. Som det nu ser ut har direktivet alltför många brister. Det nuvarande läget för personer med normbrytande funktionalitet gör att det är angeläget att införa MR- institutioner i de EU-länder där det saknas och stärka dem i de länder där det redan finns.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga?

Svar: De flesta vallokaler är lokaler som är offentliga året om och därför ska de vara tillgängliga året om och inte bara i valtider. Men sedan finns det specifika tillgänglighetsaspekter för just vallokaler. I valarbetares och funktionärers utbildning ska kunskap om hur val tillgängliggörs ingå: valsedlar ska placeras så att de går att nå, valskynken ska vara anpassade storleksmässigt sett. Val måste
tillgängliggöras exempelvis på så sätt att teckenspråkstolk finns. Sedan finns också frågor som kanske behöver tekniska lösningar; frågan om hur personer med synnedsättningar ska kunna personrösta är till exempel inte löst.

De här exemplen är tagna ur svensk kontext, vi måste i samarbete med europeiska funktionsrättsorganisationer och politiska företrädare för andra medlemsländer identifiera de problem som finns i de olika medlemsländerna och arbeta utifrån det för säkra allas rätt till sin rösträtt. I många EU-länder får inte medborgare rösta på grund av sin normbrytande funktionalitet och detta är fel och något vi vill ändra på ; att få/kunna rösta är en medborgerlig rättighet som alla medborgare ska få/kunna. När det gäller hur vi ska uppnå det så är ett nära samarbete med de olika EU- ländernas funktionsrättsrörelse viktig.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Svar: 
Ja. Vi ska nationellt verka för att det vid offentlig upphandling ställs krav på tillgänglighet med universell design som mål och detta tar vi med oss till och fortsätter arbeta med i EU.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Ja. Vi kommer bland annat arbeta för att det horisontella diskrimineringsdirektivet antas.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU?

Svar: Ja. Självklart kommer en dedikerad budget för att implementera Funktionsrättskonventionen att behövas och det kommer vi som parti att arbeta för. Vi har, i vårt nationella program, antagit att Funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag med straffpåföljd. På EU-nivå är det självklart att vi arbetar för att ratificeringen implementeras och efterlevs.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Det är positivt att EU i och med den sociala pelaren för in en social dimension i sin politik. Men det är långt ifrån tillräckligt. Människor med normbrytande funktionalitet ska inte diskrimineras- det är en av få gånger gruppen specifikt nämns. Frihet från diskriminering är en av förutsättningarna , men inte ensamt garanten för att vara fullt inkluderad och att vara medborgare fullt ut. Vi ser att det kan finnas
en risk för att pelaren kan användas som ett alibi för att sänka levnadsnivåer och försämra livskvaliteten för bland andra personer med normbrytande funktionalitet .Därför är det positivt och viktigt att det yttersta ansvaret ligger kvar på nationell nivå.

Vår EU-representant Soraya Post är medlem i interdisability group och kommer att ta plats där även nästa mandatperiod för att kunna samarbeta med funktionsrättsrörelsen mot en full inkludering på alla områden i samhället. Mycket av den trygghet som förespråkas i den sociala pelaren är beroende av människors situation på arbetsmarknaden och av människors förmåga att producera. Vi anser att människors trygghet, på alla livsområden, bäst garanteras genom att individers mänskliga rättigheter tillgodoses så vi vill se en social pelare med MR som
grund. Detta skulle särskilt gynna människor med normbrytande funktionalitet eftersom de ofta förvägras sina mänskliga rättigheter i dagsläget.