Liberalerna

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen?

Svar: Ja. Naturligtvis ska icke-diskriminering, tillgänglighet och liknande principer beaktas vid fördelning av forskningsresurser. Vi tycker att politiker ska hålla (minst!) armlängds avstånd till vad forskare ska forska om. Politiska prioriteringar av forskningsmedel bör bara göras på mycket övergripande nivå — men fou för ökad tillgänglighet och delaktighet platsar där!

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner?

Svar: Liberalerna vill att EU ska arbeta mer med att värna mänskliga rättigheter inom och utanför EU. EU-länderna måste göra mer för att arbeta mot diskriminering, och länder som kränker mänskliga rättigheter ska kunna straffas genom indraget EU-stöd och ytterst genom att uteslutas ur EU.

EU har också en viktig roll att fylla genom att lyfta fram goda exempel, sätta miniminormer och förmedla kunskap.

EU-kommissionen stödjer idag arbete för att avveckla institutioner, och det arbetet tycker vi bör fortsätta och utvecklas. Europeiska socialfonden bör särskilt prioritera åtgärder för delaktighet, universell utformning och tillgänglighet.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga?

Svar: Liberalerna vill som sagt att EU ska arbeta mer för att värna mänskliga rättigheter inom (och utanför) EU. Att människor ska kunna delta i demokratin oavsett funktionalitet är självklart en del av detta.

I Sverige har vi länge drivit på för att till exempel alla vallokaler ska vara tillgängliga, och hitta lösningar för att till exempel personer med synnedsättning ska kunna personrösta med bibehållen valhemlighet. Vår ambition är att vara lika pådrivande i EU.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Svar: Ja, och en del av detta är att se till att EU:s tillgänglighetsdirektiv kommer i mål, även om det inte ser ut att komma att omfatta så många områden som vi från början hoppats. Men varje litet steg framåt gör ändå att EU blir lite mer tillgängligt, inkluderande och användbart. Gemensamma minimiregler förbättrar den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Ja. Det är skamligt att detta har blockerats så länge, på grund av att enhällighet krävs i rådet för att komma vidare. Vi menar att ansträngningarna med att hitta en lösning i rådet måste intensifieras så att direktivet slutligen kan antas.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU?

Svar: Ja. Vi ser EU som ett verktyg att följa upp hur medlemsstaterna värnar de mänskliga rättigheterna. Funktionsrättskonventionen är naturligtvis en del av detta. Vi vill stärka EU:s byrå för grundläggande rättigheter bland annat för att intensifiera arbetet med funktionsrättsfrågor.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Liberalerna menar att pelaren bör kunna fungera som påtryckningsmekanism som får medlemsländerna att genomföra nödvändiga reformer, till exempel för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning. Den ska sätta minimiregler för medlemsländerna. Vi vill att kommissionen årligen ska utvärdera reformbehovet i varje medlemsland, följa upp och ge tydliga rekommendationer.