Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen? 

Svar: Ja, Jakop Dalunde har för gröna gruppens räkning förhandlat EU:s kommande forskningsprogram. (I denna förhandling har Jakop varit ensam svensk parlamentariker). Forskningsprogrammet Horizon Europe är EU:s huvudsakliga verktyg för att stödja FoI i EU. I förhandlingarna föreslås ökade resurser totalt till forskning så att EU:s forskningsprogram under nästkommande sjuårsperiod omfattar 120 miljarder Euro, vilket är en tydlig ökning. Förhandlingar om den slutliga lagtexten pågår i detta nu mellan rådet och parlamentet. Vi har kämpat för att en av de utmaningar som forskningen bör arbeta med ska handla om inkluderande samhällen och inkluderande och aktivt medborgarskap, vilket varit en viktig prioritering för oss under förhandlingarna. Vi vill att EU ska forska och innovera kring deltagande i demokratin och allas rätt till deltagande. Liksom EU kommissioner vill vi också att ersättning ska kunna ges för att täcka kostnaden för åtgärder som syftar till inkludera människor med funktionsnedsättning i EU:s program. Vi vill också säkerställa att alla EU:s finansieringsinstrument används och friställer resurser för att skapa bättre tillgänglighet och icke-diskriminering.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner? 

Svar: Detta är en angelägen fråga och inbegrips ju i FN:s konvention om funktionshinderfrågor artikel 19 om rätten att leva självständigt och delta i samhällslivet. Eftersom det här tyvärr går alldeles för trögt anser vi att det förutsätter det som vi svarat på frågan om budget för genomförande nedan. Det behövs också mer resurser i alla program som finansieras av EU:s budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga? 

Svar: EDF har gjort en utmärkt lista som vi hoppas får spridning. Även denna fråga hänger ihop med svaret på frågan om genomförande av konventionen, Vi menar att EU-insatser ska stödja och komplettera nationella åtgärder för att öka tillgängligheten och bekämpa diskriminering genom finansiering av insatser på alla relevanta politikområden.  men det är naturligtvis på sikt. Inför EU-valet i år är en förhoppning att inhemskt tryck gör skillnad, och där den lista EDF gjort kan ge gott stöd. Eftersom länder har olika egna vallagstiftningar med skilda sätt att underlätta röstdeltagandet är kontakter och påtryckningar viktiga.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Svar: Ja! Detta är grundläggande för att inte skapa nya gap mellan olika användare. Vi instämmer helt och fullt i vikten av universell utformning, och det är ju också en del av de allmänna åtagandena i artikel 4 i konventionen.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Ja! Det finns ett förslag på nytt direktiv, Horizontal Equal Treatment Directive, som har blockerats av medlemsländerna under tio års tid. Det ska ge ett brett skydd mot alla typer av diskriminering om funktionshinder, religion, ålder och sexuell läggning inom hela unionen. Frågan är väldigt angelägen och under nästa mandatperiod kommer detta vara en prioriterad fråga för gröna gruppen.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU? 

Svar: Ja! Eftersom vi vet att bristande lika rätt och diskriminering finns på detta område är det verkligen angeläget med en blåslampa av detta slag. Vi vill också säkerställa att alla EU:s finansieringsinstrument används och friställer resurser för att skapa bättre tillgänglighet och icke-diskriminering. Vi menar att EU-insatser ska stödja och komplettera nationella åtgärder för att öka tillgängligheten och bekämpa diskriminering genom finansiering av insatser på alla relevanta politikområden. Särskilt viktigt är detta när det gäller strukturfonderna. Ett annat ekonomiskt verktyg av stor betydelse som behöver utvecklas på EU-nivå är att skärpa rätten att ställa krav på tillgänglighet i offentlig upphandling.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Även om det fortfarande är upp till medlemsländerna vad som i praktiken införs så innehåller den sociala pelaren viktiga principer. Här finns nu en ambition och pelaren visar på behov på en rad områden vilket är mycket bra. Det kommer också innebära att jämförelser av dessa teman kommer att göras mellan länder. Det är viktigt i sig för utvecklingen framöver och det kommer att innebära en draghjälp ur funktionsrättsperspektiv, I kombination med det konkreta innehållet i FN-konventionen ser vi att det har goda möjligheter att leda framåt.