Moderaterna

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen?

Svar: Ja. Till exempel så sker mycket snabba framsteg inom medicinteknik. Nya effektivare metoder för diagnostik och nya kraftfullare läkemedel utvecklas snabbt. Det är helt centralt att dessa framsteg kan komma alla människor till del när de behöver hälso- och sjukvård.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner?

Svar: Moderaterna värnar alla människors möjligheter att vara delaktiga i samhället. I Sverige är assistansreformen ett tydligt exempel på en frihetsreform som kan bidra till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen. Inom EU är arbetet med strategin för ett hinderfritt samhälle ett viktigt verktyg för att främja delaktighet.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga?

Svar: Valhemligheten är och ska vara en demokratisk rättighet och vallokaler ska vara tillgängliga. Detta måste hela tiden värnas och utvecklas. Det ska vara möjligt att utforma verktyg som kan säkerställa valhemlighet även för till exempel personer med synnedsättning. Samtidigt som det är viktigt att de röstverktyg som används ska vara säkra och inte kunna utsättas för yttre påverkan.

Kommer ditt parti driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Svar: Ja, vi värnar varje människas möjlighet att delta i den tekniska utvecklingen och därför är det viktigt att till exempel produkter, miljöer och tjänster är universellt utformade.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Vi är positiva till lagstiftning om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Det är också mycket viktigt att säkerställa att den lagstiftning om som redan finns på plats i denna fråga faktiskt efterlevs av medlemsländerna.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU?

Svar: Ett viktigt arbete pågår för att genomföra och bevaka Funktionsrättskonventionen, exempelvis finns en högnivågrupp och ett särskilt nätverk för detta som bland annat består av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen. En strategi för att genomföra konventionen har också tagits fram av Kommissionen. Det är centralt att arbetet fortsätter och är resultatinriktat. Vi har inga förslag om ytterligare budgetmedel.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Moderaterna säger nej till att mer makt flyttas till Bryssel vad gäller vår social- och arbetsmarknadspolitik – det skulle ske om en social pelare inrättades. Däremot tycker vi det är mycket bra om Sverige kan driva på för att lyfta funktionsrättsperspektivet i olika EU-processer.