Socialdemokraterna

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen? 

Svar: Ja. Vi är positiva till att forskningsmedel inom EU bidrar till att skapa inkluderande samhällen som är jämlika och har god tillgänglighet. Det är viktigt att den forskning som EU är med och finansierar också bidrar till detta. Med forskningsresultaten kan sedan EU och medlemsstaternas regeringar och parlament fatta beslut som flyttar fram våra positioner när det gäller jämlikhet och tillgänglighet.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner?

Svar: Arbetet för att fullt ut inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället i alla EU:s länder är viktigt och bör prioriteras. Varje medlemsland måste ta ansvar för arbetet i det egna landet och svara för att man lever upp till de åtagande som man kommit överens om inom EU. Det gäller ju även arbetet med att uppfylla Funktionsrättskonventionen. Eftersom medlemsländerna har kommit olika långt, bör det inom EU-samarbetet finnas ett arbete för att sprida goda exempel.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga? 

Svar: Personer med olika typer av funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Att kunna informera sig i politiska frågor och ges förutsättningar att använda sin rösträtt är centrala delar i detta. Enligt en utvärdering från Myndigheten för delaktighet upplevde många personer med funktionsnedsättning brister i tillgängligheten när de skulle rösta i det allmänna valen 2018. Det är viktigt att resultatet och lärdomar av denna utvärdering uppmärksammas av alla ansvariga för genomförandet av det kommande valet till Europaparlamentet i maj så att bristerna kan minimeras. Vad gäller specifikt väljare med synnedsättning och deras möjlighet att personrösta utan att tvingas röja valhemligheten är ambitionen att hitta en lösning före de allmänna valen 2022. Frågan bereds nu inom Regeringskansliet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gav förra mandatperioden i uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation: https://8sidor.se/kategori/alla-valjare/

Vi i Socialdemokraterna har också en flik på vår hemsida med lättläst information om vårt parti och vår politik: https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Svar: Ja. Vi ser en stor potential i att när ny teknik tas fram, inte minst inom artificiell intelligens, så är det inte bara rimligt utan också smart att göra det på ett sådant sätt att det fungerar oavsett behov och förutsättningar. Det skapar ett inkluderande samhälle med mindre klyftor och dessutom en större marknad för företagen.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling?

Svar: Ja. Socialdemokraterna anser att EU tydligt måste försvara de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessa grundbultar måste vara en självklarhet i hela Europa. Det är viktigt att driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är störst.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU? 

Svar: Det beror på. Vi vill självklart att Funktionsrättskonventionen ska efterlevas i hela EU. Men, vi har inte tagit ställning till kravet på en särskild EU-budget för genomförande och övervakning av FN-konventioner. I första hand är det ju ett ansvar för varje medlemsland. Inom ramen för Funktionsrättskonventionen finns redan ett uppföljningsarbete där varje land som skrivit på konventionen följs upp i vilken utsträckning landet följer konventionen. Länderna har också förbundit sig att beakta de synpunkter som framkommer vid granskningarna.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Vi har aktivt arbetat för den sociala pelaren utifrån att marknaden har en väldigt stark position gentemot den enskilda människan. Den sociala pelaren påverkar styrkeförhållandet på ett sätt som vi tycker är nödvändigt.