Sverigedemokraterna

Kommer ditt parti se till att EU:s medel för forskning, innovation och utveckling används till att skapa jämlika och tillgängliga samhällen?

Svar: Nej. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att funktionshindrade kan ta del av samhället på jämlika villkor. Denna fråga ska dock vara upp till medlemsstaterna själva och inget som EU:s medel ska bekosta. Med det sagt välkomnar vi som parti självklart sådana nationella satsningar i samtliga medlemsstater.

Hur vill ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som lever inom EU blir delaktiga i samhället och inte segregeras i institutioner?

Svar: Funktionshindrade är en självklar del av samhället och deras engagemang och delaktighet är viktigt. Med det sagt arbetar vi nationellt för att dessa ska kunna vara en inkluderad och bidragande del av samhället. Vi välkomnar att andra medlemsstater gör detsamma men vill inte se tvingande regler på EU-nivå.

Hur vill ditt parti arbeta för tillgängliga val inom EU, exempelvis att alla människor ska få tillgång till sin rösträtt och att vallokaler är tillgängliga? 

Svar: Att även personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utnyttja sin rösträtt är vitalt för ett fungerande folkstyre. Sverigedemokraterna vill gärna se att samtliga medlemsstater har detta i åtanke när de utformar sina nationella regleringar. Med detta sagt vill vi att detta skall vara en fråga inom den nationella kompetensen.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla? 

Svar: Ja. Sverigedemokraterna arbetar nationellt och långsiktigt med denna fråga och kommer att fortsätta detta arbete framöver för att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att ta del av den tekniska utvecklingen.

Vill ditt parti driva på för att förstärka EU-övergripande lagstiftning för likabehandling? 

Svar: Nej. Sverigedemokraterna ser detta som rent nationell fråga och vill inte se tvingande regler kring detta på EU-nivå. Vi ser gärna dock att andra medlemsstater själva tar fram lagstiftning på området för att motverka diskriminering.

Vill ditt parti driva på för en budget för genomförande och övervakning av att Funktionsrättskonventionen efterlevs i hela EU? 

Svar: Nej. Sverigedemokraterna ser detta som rent nationell fråga och vill inte se en utökad budget av något skäl.

Hur ser ditt parti på ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter” ur ett funktionsrättsperspektiv?

Svar: Sverigedemokraterna är emot den sociala pelaren som instrument även om det finns många goda idéer i pelaren. Det mesta finns redan i Sverige och vi ser gärna att andra medlemsstater implementerar liknande lagstiftning. Vi vill dock inte se ytterligare regler på EU-nivå.